Všeminský zpravodaj 4/2017

Prosinec 2017 • Číslo 4 • Ročník XIX. Slovo starosty (dokončení článku) • Co jsou Vánoce.............................................................str. 2 Z jednání zastupitelstva obce Všemina • Slovo místostarosty • Matrika................................str. 3 Zástupci obcí se budou vzdělávat • Tříkrálová sbírka • Včelaři • Svoz odpadů 2018............str. 4 Předvánoční setkání občanů • Nejkrásnější svátky jsou tady! • Med je výborný...................str. 5 Zásahová jednotka JSDHO • Sbor dobrovolných hasičů bilancuje........................................str. 6 Budově zlínského divadla je padesát let................................................................................str. 7 Zpráva ze základní a mateřské školy.....................................................................................str. 8 Z činnosti mysliveckého spolku Všemina...............................................................................str. 9 Cesty za poznáním s Českým červeným křížem.................................................................str. 10 Turistický oddíl TJ Sokol Všemina • Zpráva o činnosti fotbalového oddílu TJ Sokol............str. 11 Příspěvek předsedy TJ Sokol Všemina • Všeminský hokej.................................................str. 12 V listě naleznete: Slovo starosty Rok se s rokem sešel a myslím, že bylo dobré vás občany alespoň letmo informo- vat o dění v obci. Pro uplynulý rok jsme měli velké plány. Aspoň něco se povedlo. Ze začátku roku jsme zrekonstruovali vnitřní prostory obecního úřadu a vyba- vili jej novým nábytkem včetně zasedací místnosti. Myslím, že si to tato budova již zasloužila a přispívá to i k příjemné pre- zentaci obce. Pak následovalo dobudování chodníku od kostela k dolnímu obchodu. Bohužel silnice v tomto úseku nebude celoplošně asfaltována dříve, než se položí splašková kanalizace, která je podmíněna svodem do čistírny odpadních vod. Tato skuteč- nost má vliv na nefunkční odvod dešťové vody z komunikace a je nepříjemná nejen pro řidiče, ale i pro chodce a majitele blíz- kých nemovitostí. V současné době ještě navíc probíhá vyšetřování dalšího anony- mu od „občanů Všeminy“ zaslaný z pošty v Olomouci, který obviňuje obec ze stavby plotů občanům (jenž nahradily ty původní, které bylo nutné zbourat) a rovněž z údaj- ného porušení termínu dokončení stavby. K tomu bych jen dodal, že anonymní ob- čané by si mohli nejdříve přečíst smlouvu, která je veřejně dostupná na profilu zada- vatele, tedy vyvěšena na internetu a tepr- ve pak konstruovat nějaké žabomyší vál- ky jen za účelem znepříjemnit práci lidem na úřadě či pozastavit další vývoj obce. Po krátké stavební přestávce následova- la stavba hřiště u fary. Ani ta se neobešla bez komplikací (do detailů raději nebudu zacházet), ale jsem rád, že se ji povedlo dotáhnout do konce. Současně se stav- bou už probíhaly další významné akce jako je zpracování pasportu místních ko- munikací či zpracování žádosti o dotaci na dovybavení kontejnerů pro tříděný odpad. Na základě pasportu MK začne v příštím roce obec řešit postupné zaměřování ko- munikací a výkup pozemků pod nimi. Za úspěch považuji i získání několika pozem- ků v areálu bývalé „Kanady“, kde v příštím roce plánujeme zhotovení sběrného dvora a kde se možná bude nacházet i budou- cí čistička odpadních vod pro obec. Ne- budu se tajit ani tím, že bych rád získal pro obec celý tento areál, aby se zrekulti- voval a mohl se používat pro nové, smys- luplné účely a přestal být postrachem ko- lemjdoucích či terčem zlodějů apod. Pomyslnou tečku za budováním v obci pro letošní rok udělal náš ohromný vánoční strom (měl být větší, ale bez komplikací to není ono). Věřím ale, že nám ještě vy- roste do úctyhodných rozměrů a bude nás v tento vánoční čas těšit několik let. Pro- zatím nás musí hřát jeho pěkné nazdo- bení a krásně připravené vystoupení dětí z naší základní a mateřské školy při jeho rozsvěcování. Tímto bych chtěl dětem i paním učitelkám poděkovat, protože je- jich zásluhou a jejich vystoupením do nás dospělých vnikne duch Vánoc a člověk alespoň na okamžik zapomene na okolní (Pokračování na str. 2)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0